Home
Wat doen wij voor u?
Waar staan we voor?
Diensten
Projecten
Nieuws
Wetgeving en links
Projecten

Bijl Milieuadvies ondersteunt Omgevingsdiensten op het gebied van handhaving en toezicht in het kader van de Wet milieubeheer.
Voorbeelden van opdrachten die wij hebben uitgevoerd:

Training
Training on the job van milieu-inspecteurs. Milieu-inspecteurs die het vak nog moeten leren, kunnen ervaren hoe milieu-controles bij bedrijven in de praktijk worden uitgevoerd. Na onze training kunnen de betreffende inspecteurs zelfstandig controles uitvoeren. 

Vergunningverlening
Het toetsen van milieuvergunningaanvragen op ontvankelijkheid en het opstellen van vergunningsvoorschriften met overwegingen.  

Handhavingstoetsen van vergunningen. Het toetsen van vergunningen op handhaafbaarheid en toereikendheid.

Actualisatie van vergunningen op grond van de IPPC richtlijn.

N.B. In verband met teruglopende vraag zijn wij gestopt met vergunningverlening. 

Administratief toezicht 

 • Administratief toezicht afvalverwerkende/industriële bedrijven
 • Administratief toezicht in het kader van ketenhandhaving
 • Validatie milieujaarverslagen en E-PRTR rapportages
 • Opstellen van toezichtsplannen voor complexe bedrijven

Milieujaarraportage (milieujaarverslagen en E-PRTR)
Op grond van wet- en regelgeving en bestuurlijke afspraken moet een aantal bedrijven in Nederland jaarlijks een milieujaarrapportage indienen bij de bevoegde instanties. Het betreft verslagen op grond van:

 • de afspraken in het kader van het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie (DMI)
 • de PRTR-regelgeving
 • de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA)
 • de afspraken tussen vergunningverlener en bedrijf

Aan de hand van de geldende regelgeving wordt een rapportage beoordeeld.

Projecten 

 • Project handhaving metalectro bedrijven
 • Project handhaving horeca bedrijven
 • Project LPG-tankstations
 • Deelname milieuestafettes
 • Project veiligheid bedrijventerreinen
 • Project jachthavens (afspuitplaatsen en inzamelvoorzieningen afvalstoffen)
 • Project garagebedrijven

Diverse controles 

 • Gevelonderzoeken
 • PGS-opslagen. Controleren van opslagen van gevaarlijke stoffen met name PGS 15 (> 10 ton), PGS 8, PGS 13, PGS 20, PGS 9 en PGS 30
 • Begeleiding van een gemeente bij het inrichten van een gemeentedepot t.b.v. de naleving van de milieuwetgeving

Energiebesparing 
In opdracht van een Milieudienst hebben wij geinventariseerd welke maatregelen bedrijven hebben getroffen aan de hand van een eerder uitgevoerd energiebesparingsonderzoek. Verder is aan de hand van preventiechecklisten een aanvullende quick scan uitgevoerd. Er zijn diverse soorten bedrijven bezocht, zoals bijvoorbeeld: zwembaden, horeca, timmerfabrieken, metaalbewerkers, groothandel, koelbedrijven, kantoren e.d.

Project energiebesparing bij supermarkten bij gemeente in Noord-Holland.

Aan de hand van de Erkende maatregelenlijst energiebesparing hebben wij diverse bedrijven bezocht.

Integrale milieucontroles
Bij diverse bedrijven zijn in opdracht van Omgevings- en uitvoeringsdiensten periodieke inspecties uitgevoerd. Bedrijven zoals: (melkrund)veehouderijen, glastuinbouwbedrijven, akkerbouwbedrijven, asfaltcentrales, (bloem)bollenkwekerijen, kantoren, koel- en vriesbedrijven, ammoniakkoelinstallaties, bouwbedrijven, herstelinrichtingen, tandartspraktijken, industriële bedrijven, drukkerijen, chemische wasserijen, verfspuiterijen, detailhandel, horeca, metaalverwerkende bedrijven, betonwarenindustrie, scheepswerven en jachthavens, autodemontagebedrijven, vuurwerkopslagen, (LPG)tankstations, kunststofverwerkende bedrijven, chemische industrie enz.