Home
Wat doen wij voor u?
Waar staan we voor?
Diensten
Projecten
Nieuws
Wetgeving en links
WABO

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg de Wabo of omgevingsvergunning, in werking getreden.

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

De omgevingsvergunning moet leiden tot:
• minder administratieve lasten voor bedrijven
• betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven
• kortere procedures
• geen tegenstrijdige voorschriften

Veranderingen door de omgevingsvergunning

Er is één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan. De samenvoeging leidt tot een omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten.

De omgevingsvergunning voor bedrijven

Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning (van bouwvergunning tot milieuvergunning) via één digitaal loket aanvragen: het Omgevingsloket online. Er is dan nog maar sprake van één vergunning voor alle activiteiten die de fysieke leefomgeving raken: de omgevingsvergunning. Bedrijven kunnen voordeel halen door een vergunningaanvraag goed voor te bereiden en zoveel mogelijk integraal aan te bieden. Dit proces zal sneller verlopen en kosten besparen. Verder is het de bedoeling een einde te maken aan tegenstrijdige voorschriften door te werken met één vergunning.

Hoe ziet de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning eruit?

Uitgangspunt is dat de aanvrager met één vergunningaanvraag kan volstaan. Bedrijven dienen de vergunningaanvraag digitaal in. Deze aanvraag kan worden ingediend via een digitaal Omgevingsloket. Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat. Vermeld wordt welke bescheiden, zoals tekeningen en onderzoeksrapporten met de aanvraag ingediend moeten worden.

Welke procedure geldt er voor de omgevingsvergunning?

De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn of een uitgebreide procedure.Voor de reguliere procedure komen projecten in aanmerking zoals het bouwen van een woning of het kappen van een boom. In deze procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt. De uitgebreide procedure geldt voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, zoals voor het bouwen van een bedrijf in afwijking van het bestemmingsplan. De vergunning vereist dan maatwerkvoorschriften voor het betreffende project. In de uitgebreide procedure geldt de fatale termijn niet.

Eén procedure voor bezwaar en beroep

De omgevingsvergunning kent één procedure voor bezwaar en beroep waarbij is aangesloten bij beroepsprocedures uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Eén handhavend bestuursorgaan

Het bevoegd gezag voor de vergunningverlening, is ook bevoegd toezichthouder op de naleving van de voorschriften die zijn verbonden aan de omgevingsvergunning.